فرهنگ عمید

اتوکلاو

(اسم) [فرانسوی: autoclave] (پزشکی) [otok[e]lāv] دستگاهی شبیه دیگ فلزی با دیوارۀ ضخیم و سرپوش بی‌منفذ برای ضدعفونی کردن لوازم جراحی و زخم‌بندی به‌وسیلۀ فشار بخار.

اتوکلاو وسیله‌ای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب است.