[اُ کَ / کِ] (نف مرکب) اتوکشنده :

(اسم، صفت فاعلی) [روسی. فارسی] [otukeš] کسی که کارش اتو کشیدن لباس است.

واژه های نزدیک