[اُتْ تُ] (اِخ)(1) در بوهم (چهستان) نام دوتن از فرمانروایانست. یکی از آنان در 1198 م. به امپراطوری آلمان انتخاب شد و دومی با لقب مظفر در 1253 م. اطریش را ضمیمهء بوهم کرد و سپس به امپراطوری باویر و مجارستان و آلمان گزیده شد. و با رُدُلف یکی از افراد خاندان هابسبورگ اعلان جنگ کرد و چون متفقین وی او را ترک گفتند در جنگ 1278 مغلوب و مقتول گشت.

(اسم) [فرانسوی: autocar] [otokār] اتومبیل بزرگ مخصوص مسافرت و جهانگردی؛ اتوبوس.

آتوکار شرکت خودروسازی آمریکایی است، که در سال ۱۸۹۷ تأسیس شد.