فرهنگ معین

اتوبیوگرافی

(اُ تُ گِ) [ فر. ] (اِ.) شرح حالی که خود شخص بنویسد، زندگینامه خود - نوشت، سرگذشت خود، شرح حال خود (فره).

فرهنگ عمید

اتوبیوگرافی

(اسم) [فرانسوی: autobiographie] [otobiyo(u)g[e]rāfi] زندگی‌نامۀ خودنوشت.

خودزندگی‌نامه، اتوبیوگرافی، خویش‌نامه، حسبِ‌حال، یا سرگذشت خود، زندگی‌نامه‌ای است که به‌دستِ خودِ فرد نوشته می‌شود.