(اسم) [عربی: اتقیاء، جمعِ تَقیّ] [قدیمی] [atqiyā] = تقی

واژه های نزدیک