[اَ قا] (ع ن تف) متقی تر. پارساتر. پرهیزگارتر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [atqā] ۱. پرهیزکارتر؛ پارساتر. ۲. حفظ‌کننده‌تر.

واژه های نزدیک