[اِ] (ع مص) کاری محکم کردن. (مؤید) (زوزنی) (تاج المصادر). استوار کردن کار. (مؤید) (منتهی الارب). استواری. اِحکام.

( اِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) محکم کردن، استوار کردن. ۲- (اِمص.) استواری.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [etqān] محکم کردن؛ استوار کردن کاری؛ استواری.