[اُ تُ / اُ] (ترکی، اِ) توقف چندروزه در سفری بجائی.

( اُ) [ تر. ] (اِ.) = اطراق: توقف کردن در حین سفر، اقامت کوتاه مدت در جایی خاصه هنگام شب.

(اسم مصدر) [ترکی] ‹اوتراق› [otrāq] توقف موقت مسافر در جایی میان راه.

اسکان، اقامت، بیتوته، توقف، جایدهی، جایگیری