[اَ وْ] (ص) آبی. نیلگون. کبود. ازرق. آسمانگون. آسمان جون :

(اَ) (ص.) = آبی: نیلگون، کبود، ازرق، آسمان گون.

(صفت) [قدیمی] [abiv] آبی‌رنگ؛ نیلگون؛ آسمانگون.