[اَ شَ / شِ] (ص) جاسوس. (فرهنگ اسدی). این کلمه را صاحب برهان انیشه و ایشه نیز ضبط کرده به همین معنی :

(صفت) [قدیمی] [abiše] بیکار: ♦ در کوی تو ابیشه همی‌گردم ای نگار / دزدیده تا مگرت ببینم به بام بر (شهید بلخی: شاعران بی‌دیوان: ۳۰).