فرهنگ عمید

ابوقلمون

(اسم) [معرب، مٲخوذ از یونانی] [قدیمی] [abuqalamun] = بوقلمون