[ اُ ] (ع مص) سخت گرم شدن روز. سخت گرم شدن هوا.

[ اُ بُوْ وَ ] (ع اِ) جِ اَب. (منتهی الارب).

[ اُ بُوْ وَ ] (ع مص) پدری. پدر شدن. || غذا دادن. پروردن.

(اُ بُ وَّ) [ ع. ] (مص ل.) پدری، پدر شدن، پدر بودن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [obovvat] ۱. پدری. ۲. [مجاز] اصل و نژاد.