[ اَ بُلْ چَ ] (اِ مرکب) نغمه ای که در ماهور و راستْپنجگاه آید.

فرهنگ عمید

ابوالچپ

(اسم) [عربی. فارسی] (موسیقی) [abolčap] گوشه‌ای در دستگاه‌های همایون و راست‌پنجگاه.