فرهنگ دهخدا

ابوالوری

[اَ بُلْ وَ را] (اِخ) کنیت آدم ابوالبشر صفی است.

فرهنگ دهخدا

ابوالوری

[اَ بُلْ وَ را] (اِخ) ابوالقاسم. رجوع به ابوالقاسم ابوالوری شود.

فرهنگ عمید

ابوالوری

(صفت) [عربی] [abolvarā] کنیۀ روزگار.