[اِ نَ] (ع اِ) دختر. بنت. ج، بنات.

[اُ نَ] (ع اِ) دُژَک. (مهذب الاسماء). گره. عقده. || گره در رسن. || گره در چوب. || دُژَک نی، یعنی گره آن. || دُژَک ساق، یعنی قوزک آن. || سر حلقوم اشتر. غلصمهء بعیر. || مرد استواررای. || دشمنی. عداوت. اِحن. حِقد. کین. کینه. || وصمت. عیب. آهو. || تباهی. || بیماری ضد طبع. ج، اُبَن.

(اُ نِ) [ ع. ابنه ] ۱- (اِ.) عقده، گره، گره در رسن، چوب. ۲- قوزک ساق. ۳- عیب، کینه. ۴- نام بیماری خارشِ مقعد.

(اسم) [عربی: ابنَة] [قدیمی] [ebne] دختر؛ بنت.

(اسم) [عربی: ابنَة] [obne] ۱. میل جنسی مرد برای مفعول واقع شدن. ۲. (صفت) مبتلا به ابنه.

اَبِنِه ( روستایی در کشور سنگال است که در ناحیه زیگینچور واقع شده و طبق سرشماری سال ۲۰۰۲ میلادی، ۱٬۹۳۵ نفر جمعیت داشته‌است.