[اَ] (ص) مردم منافق و دورنگ و فضول. (برهان) :

(اِ) (ص.) منافق و دورنگ.

(صفت) ‹ابلک، ابلق› [قدیمی] [abluk] دورو؛ دورنگ؛ منافق.