[اَ] (معرب، اِ) معرب از فارسی آبلوچ. قند سفید یا شکر سفید یا قند سوده یا قند نرم سفید یا قند مطلق و یا شکر مطلق. آبلوج :

(اِ) [ معر. ] (اِ.) قند سفید، شکر سفید.

(اسم) [معرب، مٲخوذ از فارسی: آپلوچ] [قدیمی] [abluj] = آبلوج