[اَ لَ] (حامص) بلاهت. حماقت. رعونت. رعنائی. حمق. تناوک. غمری. خویلگی. سرسبکی. ساده لوحی. گولی. کم خردی. نادانی. سلیم دلی :

(اَ لَ) [ ع - فا. ] (حامص.) بلاهت، ساده لوحی، کم خردی، نادانی.

(حاصل مصدر) [عربی. فارسی] [ablahi] ساده‌لوحی؛ کم‌خردی.

احمقی، بلاهت، حماقت، سفاهت، کم‌عقلی، نادانی ≠ عاقلی