فرهنگ معین

ابلهانه

(اَ لَ نِ) [ ع - فا. ] (ص. ق.)از روی نادانی و نابخردی و حماقت.

فرهنگ عمید

ابلهانه

(قید) [عربی. فارسی] [ablahāne] ۱. از روی نادانی و نابخردی. ۲. (صفت) آنچه از روی نادانی باشد.

احمقانه، حماقت‌آمیز، سفیهانه، کودن‌وار، نابخردانه ≠ عاقلانه