[اَ لَ] (ع ن تف) بلیغ تر. رساتر: ابلغ از قس بن ساعدهء ایادی. کنایه ابلغ از تصریح است.

(اَ لَ) [ ع. ] (ص تف.) بلیغ تر، رساتر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ablaq] بلیغ‌تر؛ رساتر.