[اِ] (ع مص) رسانیدن. گذاردن (پیام). ایصال. انهاء. || انذار. (تاج المصادر بیهقی).

( اِ) [ ع. ] (مص م.)رسانیدن ج. ابلاغات.

(اسم مصدر) [عربی] [eblāq] ۱. رساندن نامه یا پیام به کسی. ۲. (حقوق) رساندن نامه‌های قضایی به گیرنده به‌وسیلۀ مٲمور. ۳. (اسم) (حقوق) [مجاز] ابلاغیه.

واژه های نزدیک