[اِ] (ع مص) دور کردن. دور گردانیدن. || راندن. || دور رفتن.

[اَ] (ع اِ) جِ بُعد. دوریها.

(اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ بعد؛ دوری‌ها. ؛ ~ هندسی طول، عرض و ارتفاع.

(اِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) دور کردن، راندن. ۲- (مص ل.) دور رفتن.

(اسم) [عربی، جمعِ بُعد] [abād] = بُعد ⟨ ابعاد هندسی (ثلاثه، سه‌گانه): (ریاضی) طول (درازا)، عرض (پهنا)، و عمق (ژرفا).

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ebād] دور کردن؛ تبعید کردن.

تبعيد , اخراج

بُعد (Dimension)، در معنی عاد و ژرفا. برای بیان این اندازه‌ها در فارسی از واژه‌های عربی طول، عرض، ارتفاع و عمق هم استفاده می‌شود.