فرهنگ عمید

ابط الجوزا

(اسم) [عربی: ابط‌الجَوزا] (نجوم) [ebtoljo[w]zā] از ستارگان قدر اول که در صورت فلکی جبار بر مَنکِب راست آن قرار دارد؛ مَنکِب‌الجوزا.

واژه های نزدیک