[اَ صَ] (ع ن تف) بیننده تر. بیناتر. بصیرتر: ابصر از عقاب. ابصر از زرقاء یمامه.

(اَ صَ) [ ع. ] (ص.) بیننده تر، بیناتر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [absar] بصیرتر؛ بیناتر؛ بیننده‌تر؛ آگاه‌تر؛ داناتر.