فرهنگ دهخدا

ابریشم تاب

[اَ شَ] (نف مرکب) آنکه تارهای پیله بهم کند و خیط و رشته سازد.

فرهنگ عمید

ابریشم تاب

(اسم، صفت فاعلی) [abrišamtāb] کسی که تارهای پیله را به هم می‌تابد و ابریشم درست می‌کند؛ ابریشم‌گر.

واژه های نزدیک