[اَ شَ] (ص نسبی)ابریشم فروش. ابریشم تاب. ابریسمی. || از ابریشم: دستمال ابریشمی. || منسوب به ابریشم.

فرهنگ عمید

ابریشمی

(صفت نسبی، منسوب به ابریشم) ‹ابریشمین، ابریشمینه› [abrišami] ۱. آنچه از ابریشم بافته یا ساخته شده باشد. ۲. (اسم، صفت نسبی) ابریشم‌فروش. ۳. مانند ابریشم؛ نرم. ۴. (اسم) (پزشکی) = کاپوت

ابریشمی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • ابریشمی، منسوب به ابریشم
  • ابریشمی یا کاندوم
  • حسام ابریشمی، نقاس و مجسمه‌ساز ایرانی

واژه های نزدیک