[اِ] (معرب، ص، اِ) (از یونانی اُبریزُن(1)) زر خالص. (مهذب الاسماء). زر ساو. زر خلاص. زر خشک. ذهب خالص. زر ویژه. زر بی غش. زر خالص بی عیب : از سیستان زر ابریز خیزد. (تاریخ سیستان). || خالص از زر و نقره. || پیرایهء صافی از زر.

( اِ ) [ یو. ] (اِ.) زر ناب، زر بی غش.

(اسم، صفت) [معرب، مٲخوذ از یونانی] [قدیمی] [ebriz] زر خالص و ناب.

بُرج دلو، دول یا ، یازدهمین برج فلکی از دایرةالبروج است.

واژه های نزدیک