فرهنگ دهخدا

ابرکاکیا

[اَ بَ] (اِ) تنیدهء عنکبوت. نسج عنکبوت. کارتُنک. تنسته. دام عنکبوت. خانهء عنکبوت. بیت العنکبوت. تار عنکبوت. کره. کرتینه. و آنرا ابرکاکیاب و ابرکاکیان و ابرکاکیاه نیز گفته اند :

فرهنگ معین

ابرکاکیا

(اَ بَ) (اِ.) عنکبوت، تار عنکبوت.

فرهنگ عمید

ابرکاکیا

(اسم) ‹ابرکاکیاب، ابرکاکیان، ابرکاکیاه› [قدیمی] [abarkākiyā] تار عنکبوت.