فرهنگ دهخدا

ابروگشاده

[اَ گُ دَ / دِ] (ن مف مرکب)بشاش. خوشرو. خوشخو. خوش منش. تازه رو. شکفته روی. خوش خُلق :

فرهنگ عمید

ابروگشاده

(صفت) [قدیمی، مجاز] [abrugošāde] خوش‌رو؛ خوش‌خو؛ تازه‌رو.