فرهنگ دهخدا

ابروفراخی

[اَ فَ] (حامص مرکب)گشاده روئی. بشاشی. بشاشت. خوشروئی. خوش منشی. خوشخوئی. تازه روئی. خوش خلقی. شکفته روئی :

فرهنگ عمید

ابروفراخی

(حاصل مصدر) [قدیمی، مجاز] [abrufarāxi] گشاده‌رویی؛ خوش‌رویی؛ خوش‌خویی.