[اَ] (ص مرکب) بااَبر: آسمانی، هوائی، روزی، شبی ابرناک.

( اَ ) (ص مر.)دارای ابر، پوشیده از ابر.

(صفت) [قدیمی] [abrnāk] ویژگی آسمان هنگامی که پوشیده از ابر است؛ ابرآلوده؛ دارای ابر.