[اِ] (ع مص) خریدن. خریداری. خرید. بازخریدن. || فروش. فروخت.

(اِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) خریدن. ۲- (اِمص.) خریداری، خرید. ۳- فروش.

(اسم مصدر) [عربی] [ebtiyā] خریدن؛ خریداری کردن؛ خریداری.

بیع، خرید، سودا، شراء، فروش، معامله