[اِ تِ] (ع مص) زاری. بزاری دعا کردن. (زوزنی). دعا و زاری. زاری کردن. اخلاص ورزیدن در دعا. تضرع. ضراعت. ضرع. استکانت :

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص ل.) دعا کردن، زاری کردن. ۲- (اِمص.) زاری، به زاری دعا کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ebtehāl] ۱. زاری کردن؛ زاری؛ تضرع. ۲. به‌زاری دعا کردن.