(اسم مصدر) [عربی: ابتناء] [قدیمی] [ebtenā] ۱. بنا کردن. ۲. ساختن.

واژه های نزدیک