[اِ تِ] (ع مص) تر شدن. (زوزنی). || از بیماری به شدن. نیکو شدن حال پس از بدی و سختی. || آب بزیر پوستش دویدن پس از نزاری.

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) ۱- تر شدن. ۲- خوب شدن حال پس از بیماری و سختی. ۳- چاق شدن پس از نزاری.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ebtelāl] نیکو شدن حال کسی پس از بیماری و سختی و لاغری.