(اسم مصدر) [عربی: ابتغاء] [قدیمی] [ebteqā] خواستن؛ طلب.

واژه های نزدیک