[اِ تِ] (از ع، مص) خوشحال شدن. خشنود شدن. || بشارت یافتن :

(اِ تِ) [ ع. ] (مص.) بشارت یافتن، خشنود شدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ebtešār] ۱. بشارت یافتن. ۲. خوشحال شدن.