[اِ تِ] (ع مص) چیزی نو آوردن. نو پیدا کردن. (زوزنی). نو آوردن. چیزی نو نهادن. || اهل بدعت شدن.

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) ۱- نوآوردن، چیز تازه‌ای آوردن. ۲- بدعت نهادن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ebtedā] ۱. چیز تازه‌ای آوردن؛ نوآوری. ۲. بدعت.