[اَ] (ع اِ) جِ ابلیس.

(اسم) [عربی، جمعِ اِبلیس] [قدیمی] [abālis] = ابلیس