فرهنگ عمید

اباعن جد

(قید) [عربی] [قدیمی] [abananjad[den]] نسل‌درنسل؛ پشت‌درپشت.