[اَ] (ع اِ) جِ باطل. ترهات. لاطائلات. بسابس. صحاصح. خزعبیلات. بیهده ها. ناچیزها. چیزهای باطل.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ باطل ؛ سخنان یاوه و بیهوده، چیزهای باطل.

(اسم) [عربی، جمعِ باطل] [abātil] = باطل

اراجیف، اکاذیب، بیهوده‌ها، ترهات، مزخرفات، موهومات