[اَ] (ع اِ) جِ ابریق. ظروف سفالینه و جز آن با لوله و دسته. کوزه ها. و ابریق معرب آبریز است.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ ابریق ؛ کوزه‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ ابریق] [قدیمی] [abāriq] = ابریق