فرهنگ عمران

sideway displacement

جابجایی جانبی

فرهنگ معماری

sideway displacement

جابجایی جانبی