فرهنگ جامع

intervening variable

روانشناسى : متغير فرضى رابط

واژه های نزدیک