حائل شدن .در ميان آمدن ، مداخله کردن ، پا ميان گذاردن ، در ضمن روي دادن ، فاصله خوردن،مداخله کردن .

در ميان امدن ،مداخله کردن ،پا ميان گذاردن ،در ضمن روى دادن ،فاصله خوردن ،حائل شدنبازرگانى : مداخله کردن ،دخالت کردن

فرهنگ لغات عمومي
در میان امدن،پا میان گذاردن،مداخله کردن،در میان واقع شدن
فرهنگ لغات رايانه
مداخله کردن
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
مداخله کردن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
ممانعت کردن
فرهنگ لغات علوم سياسي
مداخله کردن

عمومی :
right to intervene
حق مداخله

get involved, so as to alter or hinder an action, or through force or threat of force(v)

Synonyms: interfere interpose intervene step in

Hyponyms: interlope meddle tamper

Hypernyms: interact

Examples: Why did the U.S. not intervene earlier in WW II?

be placed or located between other things or extend between spaces and events(v)

Synonyms: intervene

Hypernyms: lie

Examples: This interludes intervenes between the two movements Eight days intervened

occur between other event or between certain points of time(v)

Synonyms: intervene

Hypernyms: come about fall out go on hap happen occur pass pass off take place

Examples: the war intervened between the birth of her two children