واقع در ميان سياه رگ ها،بين الوريدى

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان سیاه رگ ها،بین الوریدی
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
میانرگی

کشاورزی:
interveinal chlorosis
زردی بین رگبرگها