بین رگی، واقع در بین رگهای خونی

فرهنگ جامع

intervascular

واقع در ميان رگ ها

فرهنگ جامع

intervascular

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان رگ ها
فرهنگ لغات پزشکي
بین رگی ، واقع در بین رگهای خونی