فرهنگ جامع

intervance of third party

قانون ـ فقه : ورود ثالث