پارچه اي از زمين پست در ميان تپه هاي يا در کنار رودها

پارچه اى از زمين پست در ميان تپه هاى يا در کنار رودها

فرهنگ لغات عمومي
پارچه ای از زمین پست در میان تپه های یا در کنار رودها

Intervale may refer to:

  • A valley