فرهنگ جامع

interval timer

شيوه اى که بوسيله ان زمان سپرى شده مى تواند توسط يک سيستم کامپيوترى بررسى شودکامپيوتر : زمان سنج فاصله

واژه های نزدیک